top of page

ZPĚT NA HLASOVÁNÍ

1. 02. 2022

Hlasování je ukončeno. Známe výherce!
Ceny cestovního ruchu 2021

ikona.png

1

Adriana Tobolová 

Relaxační pobyt v horském resortu Kopřivná na 2 noci

Ubytování v lyžařském rezortu v srdci Jeseníků, který se na jaře mění v parádní bikepark, k tomu wellness, venkovní bazén, dětská aréna, ski/bike půjčovna, skvělá restaurace i občerstvení přímo na svahu. To je Horský rezort Kopřivná.

 

Dárkový poukaz obsahuje:

Ubytování pro 2 osoby na 2 noci v pokoji superior se snídaní

a neomezeným vstupem do wellness. Součástí balíčku je také relaxační masáž 2x 30 min.

 

Platnost balíčku je do 23 .12. 2022

ikona.png

2

Romantický pobyt ve vodním mlýně Wesselsky na 1 noc

Jako v pohádce si budete připadat v areálu vodního mlýna s historií sahající až do 16. století. V půvabném stavení zasazeném do překrásné krajiny Poodří vás přivítá pan Král, pod vaší verandou nad vodním náhonem bude lítat ledňáček, v náhonu plavat rybky a při troše štěstí potkáte i skřítka Raráška…

 

Dárkový poukaz obsahuje:

Ubytování v apartmánku ,,Na Verandě" pro 2 osoby na 1 noc. Součástí balíčku je piknikový koš plný dobrot a vstup do mlýna zdarma.

Platnost balíčku je do 31. 12. 2022

ikony ceny cestovniho ruchu 2021.png

Zuzana Jalůvková

ikona.png

3

Petr Konderla 

Rodinné vstupné do Světa techniky v Dolních Vítkovicích

Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Díky interaktivním expozicím Světa techniky ve světově unikátním areálu Dolních Vítkovic si spoustu zábavy užijí nejen děti, ale i dospělí.

Dárkový poukaz obsahuje:

Vstup na prohlídku stálé expozice Světa techniky včetně doprovodného programu a jedné návštěvy kino-projekce

pro 1 rodinu (3 děti do 15 let + 2 dospělí).

 

Platnost balíčku je do 31. 12. 2022

ZPĚT NA HLASOVÁNÍ

Soutěžní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

1.1
Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení
závazných pravidel, na jejichž základě bude probíhat soutěž na webových stránkách
www.cenycr.cz.

 

1.2
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen
„Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení
Soutěže, umístěné na webové stránce Pořadatele.

 

II. Definice použitých pojmů
 

2.1
Pořadatelem je společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. se sídlem Vítkovická 3335/15,
PSČ 702 00, Ostrava, IČ: 02995832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, složka C 59059/KSOS

 

2.2
Server Pořadatele jsou webové servery: cenycr.cz

 

2.3
Soutěžícím je osoba, která hlasuje v soutěži Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje
a splní podmínky hlasování v souladu se Soutěžními podmínkami.

 

2.4
Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

 

2.5
Výhercem Soutěže je Uživatel, který hlasoval v soutěži Ceny cestovního ruchu, splnil
podmínky dané soutěže a po ukončení hlasování (28.2.2022) byl dne 1.3.2022 vylosován.
Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

 

2.6
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na
příslušných webových stránkách, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

 

2.7
Začátkem Soutěže je den začátku hlasování v soutěži Ceny cestovního ruchu 2021.

 

2.8
Koncem Soutěže je den ukončení hlasování v soutěži Ceny cestovního ruchu 2021.

 

 

III. Obecná pravidla
 

3.1
Soutěží se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami,
případně zvláštními podmínkami Soutěže nebo Oznámením o vyhlášení Soutěže, s výjimkou
zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

 

3.2
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na
území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, která má doručovací adresu na území
České republiky, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný
zástupce.

 

3.3
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami,
případně zvláštními podmínkami Soutěže nebo Oznámením o vyhlášení Soutěže.

 

3.4
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na webových stránkách Pořadatele.

 

3.5
Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním v soutěži Ceny cestovního ruchu 2021.

 

3.6
Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně
nebo zaslání poštou na doručovací adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení
výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

 

3.7
Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty,
s.p., případně jinou zásilkovou službou.

 

3.8
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu
Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

 

3.9

Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Ceny a výhry není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění.

 

IV. Práva a povinnosti soutěžícího
 

4.1
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

 

4.2
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité
pro získání a zaslání/předání výhry.

 

4.3
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních
dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

 

4.4
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl
telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

 

4.5
V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, zaniká jeho nárok na
výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává
na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

 

4.6
Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací
údaje v tajnosti.

 

4.7

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím
jakoukoli újmu.
V. Práva a povinnosti Pořadatele

 

5.1
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od
ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele
na webu cenycr.cz

 

5.2
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v
provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním
převzetím výhry Výhercem.

 

5.3
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit,
případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

 

5.4
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. V
takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

5.5
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v jednání Pořadatele. V takovém případě si
Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící
nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
VI. Osobní údaje

 

6.1
Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících v rozsahu: jméno a příjmení, doručovací
adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem organizace Soutěže, vyhlášení
vítězů a zaslání výhry (z důvodu plnění smlouvy), plnění povinností stanovených obecně
závaznými právními předpisy (zejména vedení účetní a daňové evidence) a ochrany
oprávněných zájmů Organizátora pro případ soudního nebo jiného sporu. Soutěžící má ve
vztahu ke svým osobním údajům práva vyplývající z nařízení GDPR – zejm. právo na přístup
k osobním údajům a jejich opravu.

 

6.2
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě,
která není v jakékoliv spojitosti s firmou Moravian-Silesian Tourism s.r.o. Soutěžící souhlasí s
tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být
uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna
audiovizuálním záznamem.
VII. Závěrečná ustanovení

 

7.1
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními
předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi
prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 

7.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V
tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

 

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.2.2022

ZPĚT NA HLASOVÁNÍ

bottom of page