Postindustriální dědictví příhraničí

ANOTACE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření společného turistického produktu založeného na rozvoji a propagaci postindustriálního dědictví Horního Slezska a Těšínského Slezska jakožto jedinečného, přeshraničního turistického produktu. Rovněž tento projektu usiluje o zlepšení situace na přeshraničním trhu práce, která je spojená s obsluhou intenzivnějšího cestovního ruchu. Projekt zahrnuje adaptaci postindustriálních objektů, odstranění přeshraničních prostorových bariér nebo rovněž propojení postindustriálních elementů kulturního dědictví na obou stranách hranice.

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (vedoucí partner), Miasto Jastrzębie-Zdrój, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370 

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2022

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.  

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png