Cyklokoordinátor

Moravskoslezský kraj zřídil od 1. října 2021 pozici krajského cyklokoordinátora,  jehož náplní je koordinace činnosti cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji. Výkon činnosti cyklokoordinátora byl svěřen do gesce krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Časté dotazy

Kde můžu žádat o dotaci na projekty v oblasti cyklodopravy?

Dotace Moravskoslezského kraje na projektové dokumentace a realizace cyklistické infrastruktury poskytuje program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.  Vyhlášení výzvy se předpokládá v dubnu 2022. Informace budou uvedeny  zde   v oblasti pro Cestovní ruch. ​

Vyhlášené výzvy dotací SFDI jsou dostupné zde

​​Kde hledat přehled připravovaných strategických projektů v oblasti cyklodopravy?

Cyklovize 2030 postupně  uveřejňuje připravované strategické projekty v oblasti cyklistické dopravy. Mapa s přehledem projektů je uvedena ve spodní části internetové stránky.

​Kdo zajišťuje přeznačení cyklotras?

Značení a přeznačení cyklotras zajišťuje Klub českých turistů. Na území Moravskoslezského kraje koordinuje značení Ing. Rostislav Kašovský.

Kontaktní osoba Tomáš Novák Cyklokoordinátor MSK, e-mail: tomas.novak@mstourism.cz.

Cyklo

Náplň činnosti pozice krajského cyklokoordinátora v Moravskoslezském kraji

 • Kontinuální průzkum sítě cyklistických tras a intenzita jejího využívání
 • Zaměření se na inovace a invence v cyklistické dopravě
 • Zajištění osvěty a popularizace cyklodopravy
 • Spolupráce na tvorbě strategických koncepčních dokumentů týkajících se cyklistické dopravy
 • Součinnost při zpracování projektových dokumentací rekonstrukcí krajských komunikací v rozsahu prověření možnosti začlenění cyklistických opatření do plánovaných záměrů
 • Spolupráce se strategickými partnery (Povodí Odry, Lesy ČR, Biskupstvím ostravsko-opavským, pozemkovým fondem, Policií ČR, BESIPem aj.)
 • Zajištění souladu značení cyklistických tras a cyklostezek ve vztahu na platné generely a normy. Postupné značení a příp. přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území Moravskoslezského kraje
 • Podpora příprav investičních záměrů (tvorba projektových dokumentací, studií a záměrů) a realizace doprovodné cyklistické infrastruktury

Aktuální činnost cyklokoordinátora

 • Vytvoření sítě koordinátorů cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji
 • Identifikace a odstraňování problémů nacházejících se na páteřní cyklistické síti
 • Vytvoření datové základny pro elektronickou evidenci cyklistické sítě v Moravskoslezském kraji „stavbycycklo“ 
 • Příprava aktualizace Koncepce cyklistické dopravy a vytvoření základního systému koordinace cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji ve vazbě na celonárodní dokument s názvem „Cyklovize2030“.
 • Sjednocení systému značení cyklistické sítě v Moravskoslezském kraji
 • Vytvoření bezpečné páteřní cyklistické sítě a produktů cyklistické dopravy:
  • Dálková cyklotrasa: spojnice Beskydy – Jeseníky (severní spoj)
  • Dálková cyklotrasa: spojnice Beskydy – Jeseníky (jižní spoj)
  • Dálková cyklotrasa: východní spoj – po trase ..Cyklotrasa č.5
  • Dálková cyklotrasa: západní spoj
  • Propojení cyklistické sítě mezi městy a obcemi, kde se kolo (zejména sezonně) stává dopravním prostředkem využívaným k dojíždění za prací.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v MSK 2030

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+ byla schválena na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 8. 6. 2023.