Podání oznámení o ochraně oznamovatele

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Střelniční 78/16, 702 00 Ostrava, IČO: 02995832 jako povinný subjekt dle Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO) (dále jen „zákon“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie

.

Oblasti působnosti dle zákona o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

1.     Zákon o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

a.     zadávání veřejných zakázek;

b.     finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;

c.     bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

d.     bezpečnost dopravy;

e.     ochrana životního prostředí;

f.       radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

g.     bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

h.     veřejné zdraví;

i.       ochrana spotřebitele;

j.       ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

k.     ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;

l.       porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

2.     Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.

3.     Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

4.     Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

5.     Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

6.     Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

7.     Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

1.     Obsahem oznámení je zejména:

        a.     datum podání oznámení;

        b.     jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;

        c.     oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);

        d.     shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;

        e.     důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

2.     Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

1.     ústně (osobně) v budově sídla společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. na adrese Střelniční 78/16, 702 00 Ostrava, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);

2.     písemně na adresu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Střelniční 78/16, 702 00 Ostrava. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“; o   Vzor podání oznámení (formát DOCX, velikost 142 kB)

3.     telefonicky na telefonní lince: 731 623 840
        provozní doba telefonní linky:
        pondělí – pátek 8:00 – 16:00 hod.

4.      elektronicky na e‑mailové adrese whistleblowing@mstourism.cz 

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. Mgr. Tomáš Večerek

1.     Bc. Táňa Zimermanová