Postindustriální dědictví příhraničí

ANOTACE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření společného turistického produktu založeného na rozvoji a propagaci postindustriálního dědictví Horního Slezska a Těšínského Slezska jakožto jedinečného, přeshraničního turistického produktu. Rovněž tento projektu usiluje o zlepšení situace na přeshraničním trhu práce, která je spojená s obsluhou intenzivnějšího cestovního ruchu. Projekt zahrnuje adaptaci postindustriálních objektů, odstranění přeshraničních prostorových bariér nebo rovněž propojení postindustriálních elementů kulturního dědictví na obou stranách hranice.

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu:
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (vedoucí partner),
Miasto Jastrzębie-Zdrój,
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2023

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

​Webové prezentace projektu:
www.industrialnipohranici.cz
www.industrialnepogranicze.pl

Překračujeme hranice